Kursy językowe Poznań
Kursy Poznań
Znajdujesz się w: Szkoła Językowa Porto Alegre  »  TELC  »  TELC B1

Certificado de Espanol

Certyfikat potwierdza  znajomość języka na poziomie B1 (poziom średniozaawansowany) określonym przez europejskie standardy oceny i certyfikacji znajomości języków obcych.
ępo około 300 - 460 godzinach lekcyjnych  nauki.

Egzamin:

Część pisemna sprawdza umiejętność:

- rozumienia ogólnego sensu autentycznych tekstów pisanych oraz wyszukiwania określonych informacji
.. w podanych materiałach
- rozumienia wypowiedzi ustnej (utrwalonej na taśmie)
- napisania listu na określony temat z uwzględnieniem wymaganych informacji
- oraz wiedzę leksykalno-gramatyczną (uzupełnianie tekstu brakującymi wyrazami)

Część ustna przeprowadzana jest w parach i sprawdza komunikatywność językową.
Sprawdza umiejętność:

- nawiązywania kontaktu z drugą osobą
- omówienia ilustracji dotyczących np. turystyki, wypoczynku, środowiska naturalnego
- przeprowadzenia rozmowy na wskazany temat z uwzględnieniem podanych szczegółów

Zakres wiedzy

Kandydaci powinni rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach ustnych i pisemnych, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafią radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie np. podróży. Potrafią tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są im znane bądź je interesują. Potrafią opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając, bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.