Kursy językowe Poznań
Kursy Poznań
Znajdujesz się w: Szkoła Językowa Porto Alegre  »  Kursy  »  Program nauczania

 

Program nauczania - język hiszpański

Poziom A1

Gramatyka

 • Czasowniki być (ser i estar)
 • Forma HAY.
 • Czasowniki regularne, nieregularne (np. ir, hacer, tener) i częściowo nieregularne (empezar, despertar-se, volver, acostar-se, dormir) w czasie teraźniejszym.
 • Konstrukcja gustar; czasowniki: encantar, doler, pasar.
 • Czas przeszły prosty (pretérito indefinido)
 • Tryb rozkazujący (imperativo) formy podstawowe tú y usted
 • Konstrukcje peryfrastyczne: Ir+a / hay que / tener que + infinitivo
 • Zaimki dzierżawcze
 • Zaimki wskazujące
 • Liczba i rodzaj rzeczownika i przymiotnika.
 • Rodzajnik określony i nieokreślony.

Słownictwo i komunikacja

 •   Dane osobowe: narodowość, pochodzenie, zawód, miejsce pracy, adres, telefon, stan cywilny, wiek.
 •   Opis osób (cechy charakteru, wygląd zewnętrzny), opis miejsc, rodzina, dom.
 •   Codzienne zwyczaje, sposób spędzania wolnego czasu.
 •   Wskazywanie drogi.
 •   Określanie godziny, daty.
 •   Stan fizyczny, samopoczucie, zdrowie.
 •   Jedzenie, odżywianie się.

Poziom A2

Gramatyka

 • Czasy przeszłe (Pretérito Perfecto, Pretérito Imperfecto, Pretérito Indefinido);  kontrast.
 • Tryb rozkazujący twierdzący z zaimkami dopełnienia bliższego (Imperativo afirmativo con pronombre de objeto directo).
 • Konstrukcje peryfrastyczne: estar + gerundio, ir+a.
 • Konstrukcja gustar; czasowniki: importar, horrorizar, parecer.
 • Stopniowanie przymiotników.

 

Słownictwo i komunikacja

 • Miasto, środki transportu
 • W restauracji, sklepie, na imprezie.
 • Jedzenie, ubranie,zawody, pogoda, pory roku.
 • Wyrażanie opinii, przyznawanie racji i niezgadzanie się z kimś.
 • Robienie planów.
 • Proszenie o pozwolenie i przysługę.
 • Mówienie o przeszłości, o swoich doświadczeniach i o czynnościach, które powtarzały się w przeszłości.

Poziom B1-1 semestr

Gramatyka

 •  Powtórka czasów przeszłych: Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido,  Pretérito Imperfecto,
 •  Czas zaprzeszły: Pretérito Pluscuamperfecto
 •  Czas przyszły prosty: Futuro Simple
 •  Si + presente + futuro simple
 •  Zdania czasowe: cuando/ en cuanto + Presente de Subjuntivo
 •  Konstrukcje z: desde, hace, desde hace, desde que, llevar + gerundio
 •  Porównania i stopniowanie przymiotników: más/menos + przymiotnik + que; wyrażanie równości tan + przymiotnik + como 
 •  Użycie czasowników Ser i Estar

Słownictwo i komunikacja

 • Przesądy, stereotypy, kuchnia hiszpańska, cechy charakteru, rynek pracy, ogłoszenia pracy, sport, święta hiszpańskie, życzenia.

Poziom B1-2 semestr:

Gramatyka

 • Konstrukcja:desde + que + indefinido
 • Cuantificadores e indefinidos (todos, la mayoría, casi nadie, ambos, ninguno etc.)
 • Tryb rozkazujący twierdzący oraz przeczący (Imperativo afirmativo y negativo)
 • Tryb Presente de subjuntivo
 • Czas Pretérito Pluscuamperfecto
 • Porównania
 • Ser y estar – powtórka i zastosowanie
 • Marcadores temporales
 • Es (adjetivo) + que+ subjuntivo
 • Zdania warunkowe - Condicional Simple
 • Łaczniki do zdań warunkowych
 • Wyrażenia wykrzyknikowe ¡vaya! ¡anda!

Słownictwo i komunikacja

 • Kino, środowisko, zdrowy styl zycia
 • Miasta, codzienne zwyczaje, język ciała, gesty.

Poziom B2-1 semestr

Gramatyka

 • Tryb Presente de subjuntivo: ojalá, quizás, tal vez, espero que, zdania czasowe (cuando, hasta que) + formas
 • Słownictwo semantyczne-uczucia; pytanie i udzielanie rad, wyrażenia idiomatyczne, rozmawianie o: współczesnych problemach,  cechach charakteru, ekologii, przesądach
 • Zdania warunkowe proste i złożone
 • Si + pretérito imperfecto de subjuntivo + condicional simple
 • Tryb rozkazujący
 • Kontrast między indicativo/subjuntivo w zdaniach twierdzących/przeczących.
 • Es + adjetivo + que + subjuntivo; ¡qué bien que, qué raro/extraño que, qué pena que + subjuntivo!
 • Konstrukcje: terminar/acabar + gerundio
 • Zdania warunkowe: a mí me gustaría que + imperfecto de subjuntivo
 • Zdania podrzędne
 • Zdanie warunkowe trzeciego typu
 • Czas przyszły prosty i złożony
 • Łączniki zdań

Słownictwo i komunikacja

 • Przyszłość; formułowanie hipotez o przyszłości oraz o przeszłości
 • Problemy współczesne; wyrażanie opinii,        
 • Jakość życia
 • Ważne wydarzenia w życiu każdej osoby; wyrażanie uczuć
 • Ekologia; udzielanie rad
 • Charakter
 • Zatrudnienie
 • Czasowniki (verbos de cambio)

 

Poziom B2-2 semestr

Gramatyka

 • Tryb rozkazujący twierdzący i przeczący (Imperativo afirmativo y negativo)
 • Kontrast między czasami przeszłymi Pretérito Imperfecto i Pretérito Indefinido
 • Zdania bezosobowe
 • Strona bierna
 • Mowa zależna i niezależna
 • Tryb Pretérito Imprefecto de Subjuntivo
 • Konstrukcje: cuando + subjuntivo + futuro; haber + participio
 • Zdania warunkowe: pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo + condicional compuesto/condicional simple

Słownictwo i komunikacja

 • Słownictwo turystyczne, poetyckie, biznesowe; czasowniki, przymiotniki i imiesłowy do wyrażania stanów emocjonalnych
 • Reklama
 • Środki przekazu
 • Relacje interpersonalne
 • Uczucia
 • Wydarzenia, decyzje ważne w życiu.

 

Poziom C1-1 semestr

Gramatyka

 • Zasoby gramatyczne do mówienia o przeszłości
 • Ogólne powtórka z zakresu znajomości czasów przeszłych
 • Zaimki względne
 • El futuro de probabilidad
 • Powtórzenie materiału z zakresu zastosowania trybu subjuntivo

Słownictwo i komunikacja

 • List formalny
 • Słownictwo dotyczące: charakteru, osobowości, muzyki, środków przekazu, czasu wolnego, zwierząt
 • Język reklamy, język dziennikarski
 • Wyrażenia emfatyczne
 • Wyrażenia idiomatyczne

 

Program nauczania - język portugalski

Poziom A1

Gramatyka
•    Czas teraźniejszy (Presente do Indicativo)
•    Imiesłów przysłówkowy czynny – (gerúndio)
•    Forma analityczna – Estar +a+ infinitivo
•    Ir + bezokolicznik = czas przyszły
•    Czas przeszły prosty (Pretérito Perfeito)
•    Czasowniki regularne
•    Czasowniki nieregularne być (ser i estar)
•    Czasowniki nieregularne – haver, ter, ir, vir
•    Inne czasowniki nieregularne – Np. sentir, vestir, ver, querer, fazer, trazer, dizer.
•    Konstrukcje peryfrastyczne:  ter que + bezokolicznik (infinitivo)
•    Przyimki - Preposiçőes
•    Zaimki dzierżawcze
•    Zaimki wskazujące
•    Liczba i rodzaj rzeczownika i przymiotnika.
•    Rodzajniki określone i nieokreślone
•    Liczebniki

Słownictwo i komunikacja
•      Dane osobowe: narodowość, pochodzenie, zawód, miejsce pracy, adres, telefon, stan cywilny, wiek.
•      Opis osób (cechy charakteru, wygląd zewnętrzny), opis miejsc, rodzina, dom.
•      Codzienne zwyczaje, sposób spędzania wolnego czasu.
•      Określanie godziny, daty.
•      Stan fizyczny, samopoczucie, zdrowie.
•      Jedzenie, odżywianie się.

Poziom A2

Gramatyka
•    Czasy przeszłe (Pretérito Perfeito, Pretérito Imperfeito)
•    Czas przyszły prosty – Futuro Simples.
•    Czasowniki regularne i nieregularne cd.
•    Dopełnienie bliższe i dalsze – Pronomes pessoais
•    Stopniowanie przymiotników
•    Przysłówki – advérbios
•    Przyimki - Preposiçőes

Słownictwo i komunikacja
•    Miasto, środki transportu
•    W restauracji, sklepie, na imprezie.
•    Jedzenie, ubranie, zawody, pogoda, pory roku.
•    Wyrażanie opinii, przyznawanie racji i niezgadzanie się z kimś.
•    Robienie planów.
•    Proszenie o pozwolenie i przysługę.
•    Mówienie o przeszłości, o swoich doświadczeniach i o czynnościach, które powtarzały się w przeszłości.

Poziom B1-1 semestr

Gramatyka
•     Imiesłów przeszły regularny i nieregularny – Particípio Passado regular e irregular
•     Pretérito Perfeito Composto do Indicativo
•     Zaprzeszły - Pretérito Mais Que Perfeito Composto do Indicativo 
•     Przyszły dokonany – Futuro Simples Composto do Indicativo
•     Strona bierna – Voz passiva
•     Prefixos e sufixos
•     Superlativos analíticos i sintéticos

Słownictwo i komunikacja
•    Przesądy, stereotypy, kuchnia, cechy charakteru, rynek pracy, ogłoszenia pracy, sport, święta, życzenia.
•    Przewidywanie przyszłości: horoskop

Poziom B1-2 semestr:

Gramatyka
•    Tryb rozkazujący twierdzący – Imperativo afirmativo
•    Tryb rozkazujący przeczący – Imperativo negativo
•    Czas teraźniejszy Subjuntivo (Presente do Subjuntivo)
•    Czasowniki + Subjuntivo Presente
•    Wyrażenie bezosobowe + Subjuntivo 
•    Spójniki + Subjuntivo Presente
•    Zaimki względne + Subjuntivo Presente 
•    Presente do Indicativo czy Subjuntivo Presente

Słownictwo i komunikacja
•    Wskazywanie drogi.
•    Kino, środowisko, zdrowy styl życia
•    Miasto, codzienne zwyczaje, język ciała, gesty.
•    Wyrażenia idiomatyczne 

Poziom B2-1 semestr

Gramatyka
•    Tryb warunkowy (condicional)
•    Czasowniki + Pretérito  Imperfeito do subjuntivo
•    Wyrażenia bezosobowe + Pretérito  Imperfeito do Subjuntivo
•    Przysłówki + Pretérito  Imperfeito do Subjuntivo
•    Spójniki + Pretérito  Imperfeito do Subjuntivo
•    Pretérito  Imperfeito Composto do Subjuntivo

Słownictwo i komunikacja
•    Przyszłość; formułowanie hipotez o przyszłości oraz o przeszłości
•    Problemy współczesne; wyrażanie opinii,        
•    Jakość życia
•    Ważne wydarzenia w życiu każdej osoby; wyrażanie uczuć
•    Ekologia; udzielanie rad
•    Charakter
•    Zatrudnienie
•    Internet

Poziom B2-2 semestr

Gramatyka
•    Futuro do Subjuntivo
•    Futuro Composto do Subjuntivo
•    Mowa zależna
•    Bezokolicznik osobowy – Infinitivo Pessoal
•    Bezokolicznik bezosobowy – Infinitivo Impessoal

Słownictwo i komunikacja
•    Słownictwo turystyczne, poetyckie, biznesowe; czasowniki, przymiotniki i imiesłowy do wyrażania stanów emocjonalnych
•    Reklama
•    Środki przekazu
•    Relacje interpersonalne
•    Uczucia
•    Wydarzenia, decyzje ważne w życiu.
•    Literatura
 
Poziom C1-1 semestr

Gramatyka
•    Zasoby gramatyczne do mówienia o przeszłości
•    Ogólna powtórka z zakresu znajomości czasów przeszłych
•    Zaimki względne
•    El futuro de probabilidad
•    Powtórzenie materiału z zakresu zastosowania trybu subjuntivo

Słownictwo i komunikacja
•    List formalny
•    Słownictwo dotyczące: charakteru, osobowości, muzyki, środków przekazu, czasu wolnego, zwierząt
•    Język reklamy, język dziennikarski
•    Wyrażenia emfatyczne
•    Wyrażenia idiomatyczne