Akredytacja

Z przyjemnością informujemy, że Porto Alegre Szkoła Języków Iberyjskich, na mocy decyzji  Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 listopada 2010 r., otrzymała akredytację na całość  prowadzonego kształcenia ustawicznego w zakresie kursów języka hiszpańskiego i portugalskiego na poziomach zaawansowania od A1 do C2.

Na mocy decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 czerwca 2011 r., akredytację w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych otrzymała także nasza szkoła w Katowicach. Powyższa akredytacja obejmuje nauczanie języka hiszpańskiego na wszystkich poziomach (od A1 do C2) oraz języka portugalskiego na poziomach A1 i A2.

Czym jest akredytacja?

Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów. Jej uzyskanie stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.

O akredytację, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne ośrodki kształcenia nauczycieli, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz podmioty prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej. Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.

Przedmiotem kontroli są:

 • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kadry lektorów,
 • nadzór metodyczny nad jakością i przebiegiem procesu kształcenia,
 • stan bazy szkoleniowej i wyposażenia dydaktycznego,
 • tworzenie warunków do rozwoju i doskonalenia zawodowego kadry,
 • ewaluacja i programowanie szkoleń,
 • przygotowywanie i wykorzystywanie własnych materiałów metodycznych i szkoleniowych,
 • realizowane w placówce działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia,
 • prowadzenie dokumentacji szkoleń.

Uzyskanie akredytacji przez placówkę powoduje:

 • poprawę jakości świadczonych usług,
 • wzrost zaufania do jednostki szkolącej,
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych,
 • podniesienie jej wartości marketingowej,
 • zwiększenie motywacji pracowników do podnoszenia kwalifikacji,
 • ukierunkowanie rozwoju placówki na osiąganie określonych standardów,
 • wzrost prestiżu placówki,
 • wzbogacenie oferty szkoleniowej

Korzyści płynące z akredytacji dla naszych studentów to:

 • zapewnienie wysokiej jakości prowadzonych kursów,
 • zapewnienie efektywności nauczania,
 • korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych,
 • zwiększenie szansy zatrudnienia przez pracodawców,
 • otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia wydanego przez wiarygodną placówkę,
 • gwarancja, że nauczyciel prowadzący posiada najlepsze kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie.

Akredytacja placówek kształcenia ustawicznego jest prowadzona na podstawie:

 • art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm. )
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247)

Żródło:  Informator – Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych